REGULAMIN

Regulamin funkcjonowania siłowni/klubu fitness w trakcie epidemii Sars-CoV-2 w Polsce

Celem wdrażanych procedur jest:

 1. Zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników oraz klientów Fit Fun Club
 2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników oraz klientów i innych osób z zewnątrz
 3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie Fit Fun Club
 4. Kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.

Procedury zapobiegawcze: zapewnienie bezpieczeństwa pracowników/trenerów Fit Fun Club

 1. Pracownicy/ trenerzy powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni zostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ w celu uzyskania teleporady medycznej, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr. 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. Podział realizowanych przez pracowników obiektu zadań tak, aby ich część – niewymagająca fizycznej obecności pracowników w siedzibie – mogła być jak najdłużej realizowana zdalnie.
 3. Fit Fun Club są zobowiązane zapewnić:
 4. Osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia maseczki oraz rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk,
 5. Możliwość zachowania odległości między pracownikami – co najmniej 1,5m chyba, że jest to niemożliwe, wówczas środki ochrony osobistej.
 6. Należy zorganizować pracę z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego oraz niezbędnej rezerwy kadrowej, na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego.
 7. Zalecamy ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych. Jeśli takowe maja miejsce, powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem odległości pomiędzy pracownikami minimum 1,5m – zaleca się kontakt telefoniczny oraz mailowy.
 8. Zalecamy ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych, w tym:
 9. Różnych godzin przerw,
 10. Zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki).
 11. Przestrzegać przypisanych ilości osób na wyznaczonych strefach treningowych.
 12. Szczególną troską należy objąć pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne- jeśli, to możliwe nie angażować w bezpośredni kontakt z klientem osób powyżej 60.r.ż. oraz przewlekle chorych.

Wytyczne dla trenerów / pracowników Fit Fun Club:

– przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem antybakteryjnym ( według instrukcji znajdujących się przy każdej umywalce).

– nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków : jeśli jest, to niemożliwe ( ćwiczenia siłowe) – maksymalnie zwiększyć odległość osoby od osoby  na minimum 1,5m,

– zachować bezpieczną odległość od klientów i współpracowników poza stanowiskiem pracy ( na stanowisku pracy 1,5m)

– regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem antybakteryjnym zgodnie z instrukcja znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min.60%)

– podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce,

– starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczy,

– używać jedynie swoich przyborów i akcesoriów ( jak ręcznik, mata, rękawice treningowe, butelka z wodą),

– dołożyć wszelkich starań ,aby stanowiska pracy po skończonym treningu z klientem były czyste i higieniczne, przed, w trakcie, i po zakończonym dniu pracy ( zdezynfekować każde urządzenie użyte do treningu, uporządkować sprzęt na swoje miejsce)

– Pamiętajcie o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak np.: uchwyty, poręcze, ławki, drążki, hantle, gumy, kettle, gryfy, siedziska, ławki, ale też włączniki świateł czy urządzeń.

– Regularnie ( kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci,

– unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

 1.  Za jedna z najważniejszych kwestii w zapobieganiu rozprzestrzeniania się Sars-CoV-2  uważa się: utrzymywanie czystości rąk – ich częste mycie wodą z mydłem antybakteryjnym lub dezynfekowanie ( jeśli dłonie nie są w sposób widoczny zanieczyszczone). Zaleca się higienę rąk:

– przed i po pracy z klientem,

– po dotykaniu banknotów / kart kredytowych, klamek, itp.

– przed dotykaniem ust, nosa, oczu,

– po zanieczyszczeniu rąk wydzielina z dróg oddechowych, np. w przypadku kasłania, kichania,

 – przed i po skorzystaniu z toalety,

– przed wejściem i po wyjściu z budynku Klubu,

– przed wejściem i po wyjściu do pomieszczenia dla personelu,

– przed i po posiłku, spożywaniu napojów,

  Noszenie rękawiczek nie może zastępować mycia rąk!.

Zapewnienie bezpieczeństwa klientom Fit Fun Club:

 1. Informowanie bądź zapoznanie (facebook, mailem, na miejscu) z nowym regulaminem o bezpiecznym korzystaniu klienta z Fit Fun Club, siłowni, fitness, zajęć grupowych, sprzętu do ćwiczeń.
 2. Zapoznanie się z informacjami o maksymalnej liczbie ćwiczących w Fit Fun Club przy wejściu oraz każdej strefie wydzielonej do treningu,
 3. Udostępnienie informacji dla osób z grupy wysokiego ryzyka ( osoby w wieku powyżej 60 r.ż. lub cierpiące na choroby przewlekłe, w tym otyłość), o rozważeniu decyzji o korzystaniu z ćwiczeń w godzinach najmniej popularnych, bez obecności innych osób, albo zaniechaniu korzystania z siłowni Fit Fun Club do czasu ustania zagrożenia epidemicznego
 4. Umieszczenie oraz zapoznanie się z infografikami/plakatami znajdującymi się w widocznych miejscach Klubu dot. Zachowania określonych wytycznych bezpieczeństwa sanitarnego w danym obiekcie. ( informacje znajdują się również na stronie internetowej Klubu oraz portalach społecznościowych)
 5. Utrzymywać odległość przynajmniej 1,5m pomiędzy klientami i pracownikami Klubu
 6. Rozstawienie sprzętów do ćwiczeń w odpowiednich odległościach od siebie – przynajmniej 1,5m lub wykluczenie z użytkowania sprzętu, który przymocowany jest na stałe i nie spełnia określonej odległości lub używanie w danej strefie treningowej co 2 maszyny w tym samym momencie – nadzór sprawuje personel klubu
 7. Zajęcia grupowe odbywać się będą w wyznaczonych strefach treningowych z zachowaniem 1,5m odstępu od siebie
 8. Przed i po wykonaniu treningu grupowego/personalnego należy zdezynfekować dłonie
 9. Po każdym treningu personalnym/grupowym należy dostępnymi w każdej strefie środkami do dezynfekcji sprzętu zdezynfekować wykorzystany sprzęt podczas treningu
 10. Chęć skorzystania z Fit Fun Club, należy poprzedzić rezerwacją: -telefoniczną
 11. Zajęcia grupowe będą miały utworzone osobne listy zapisów, wraz z rezerwową listą .
 12. l) Od 7:00 do 21:00, będzie dostępny nr tel: (63) 274- 15- 28 , w razie jakichkolwiek pytań lub spraw nie wymagających bezpośredniej obecności w Klubie.
 13. Fit Fun Club dopuszcza ograniczoną ilość osób korzystających z obiektu,
 14. Każda grupa ćwiczących wpuszczana do obiektu, będzie zobowiązana :

  – wchodzić do obiektu z zachowaniem należytej odległości od siebie 1,5m

  – przy wejściu i wyjściu zdezynfekować ręce

 – odbić się kartą członkowską Klubu z zachowaniem granicy bezpieczeństwa  wyznaczonej przy Recepcji Klubu,

-przy stanowisku Recepcyjnym Klubu może przebywać 1 osoba w wyznaczonej strefie

 – jeśli, to możliwe płacić kartą płatniczą.

 1. Po każdej grupie treningowej, odbywać się będzie przerwa techniczna na potrzeby dezynfekcji: ( sprzętu, toalet, urządzeń i maszyn treningowych) oraz wentylacji pomieszczeń
 2. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk znajdują się dla klientów i pracowników Klubu w obszarze wejścia/wyjścia, recepcji, każdej strefy treningowej, każdej Sali do ćwiczeń, przy wyjściu z toalet.
 3. Dozowniki do dezynfekcji sprzętu znajdować się będą w każdej strefie treningowej po 2 dozowniki na każdej strefie do obowiązkowej dezynfekcji sprzętu przez Klienta po treningu.
 4. Zaleca się w miarę możliwości korzystanie przez klienta z własnych pomocy treningowych tj. gumy, maty, ręczniki, rękawice treningowe.
 5. Nie należy używać suszarek nadmuchowych do rąk.
 6. Klienci, którzy w rażący sposób naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

Procedury postępowania w przypadku zakażenia u pracownika/trenera;

– W przypadku wystąpienia niepokojących objawów wskazujących na chorobę zakaźna nie powinno się przychodzić do pracy. Prosimy zostać w domu.

– Na bieżąco monitorować informacje zamieszczane przez GOV i GIS na stronach internetowych, a także obowiązujących przepisów prawa,

– W przypadku wystąpienia u pracownika/trenera wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostanie niezwłocznie odsunięty od pracy i wysłany transportem indywidualnym do domu ( transport własny lub sanitarny). Należy wstrzymać w takiej sytuacji przyjmowanie klientów, poinformować właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

– Pracownik/trener powinien oczekiwać  na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Jeśli nie ma takiego pomieszczenia należy wydzielić obszar, w którym osoba będzie odseparowana od innych  w odległości min.2m z każdej strony.

– Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik/trener/klient, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych ( klamki, poręcze, uchwyty itp.)

– Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego .

        Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u klienta

 –  Klienci przed wejściem do Fit Fun Club zostaną poinformowani, że nie mogą skorzystać z usługi, jeśli: – obserwują u siebie objawy choroby zakaźnej( powinni udać się do domu i skorzystać z teleporady medycznej), – są objęci kwarantanną lub izolacją, – mieli w ciągu 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19,

 – Jeśli u klienta występują niepokojące objawy choroby podczas korzystania z Fit Fun Club należy odsunąć go jak najszybciej od zajęć i poprosić o jak najszybsze udanie i e transportem indywidualnym (własnym, sanitarnym) do domu albo oddziału zakaźnego,

 – Należy przerwać zajęcia, gruntownie zdezynfekować przestrzenie, w których przebywał zakażony klient oraz zdezynfekować urządzenia / przyrządy, które były wykorzystywane przez niego w trakcie świadczenia usługi.

 – Należy o zdarzeniu poinformować powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną właściwą dla miejsca usługi.

                – Zaleca się ustalenie listy pracowników oraz klientów obecnych w tym samym czasie w otoczeniu klienta i stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie internetowej gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.