REGULAMIN PŁATNOŚCI INTERNETOWYCH FIT FUN CLUB

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania rezerwacji / zakupu usług świadczonych przez Usługodawcę oraz zawierania umów dotyczących tych usług przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
Kontakt i sposób porozumiewania się między Usługodawcą a Klientem:

telefonicznie: numer pierwszego kontaktu: 695 474 376
– mailowo: biuro@fitfunclub.pl, sekretariat@cwb.pl
– pocztowo: Chemical Worldwide Business S.A. ul. Wspólna 6, 62400 Słupca

 

Cennik: wykaz cen za Usługi, dostępny do wglądu na stronie www.fitfunclub.pl / www.fitfunclub.oos.pl
Klient
: osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca rezerwacji / zakupu
Konto
: bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę; wydzielona indywidualnie klientowi.
Płatność: czynność polegająca na zapłacie za usługi w sposób określony w niniejszym regulaminie.
Recepcja
: punkt obsługi w siłowni Fit Fun Club ul. Wspólna 6, 62400 Słupca.
Umowa
: umowa o nieodpłatne świadczenie usług drogą elektroniczną, polegających na prowadzeniu konta.
Usługi: dostęp do przestrzeni obiektu siłowni, wyposażonej w maszyny siłowe oraz pozostałe urządzenia fitness oferowane przez usługodawcę.
Usługodawca: Chemical Worldwide Business S.A. ul. Wspólna 6, 62-400 Słupca.

 

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki wykonywania usług na rzecz klientów przez usługodawcę, jak również prawa i obowiązki klientów i usługodawcy, w tym tryb postępowania reklamacyjnego.
1.2. Usługodawca udostępnia na stronie internetowej nieodpłatnie każdemu klientowi niniejszy regulamin przed zawarciem umowy.
1.3. Klient może korzystać z usług/ przestrzeni klubu wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z treścią regulaminu oraz wyrażeniu zgody na określone w nim warunki. Jeżeli klient nie akceptuje regulaminu nie może on korzystać z klubu ani usług.

 

2. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

2.1. W celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności aplikacji , po stronie klienta spełnione muszą zostać następujące minimalne wymagania techniczne:
2.1.1. urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające prawidłowe wyświetlenie
interfejsu aplikacji.
2.1.2. aktywne konto poczty elektronicznej (email);
2.1.3. zainstalowana i aktualna przeglądarka internetowa
2.1.4. włąc
zona obsługa Cookies, JavaScript.
2.2. Zabrania się korzystania z aplikacji w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego.
2.3. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym
.
2.4. Wszelkie problemy techniczne powinny być zgłaszane do usługodawcy. Użytkownik powinien wcześniej upewnić się, że zaistniały problem nie wynika z niewłaściwego korzystania z aplikacji.
2.5. Usługodawca uprawniony
jest do zamieszczenia odpłatnych reklam, ogłoszeń lub linków do innych stron internetowych.
2.6. Usług
odawca nie zamieszcza w aplikacji informacji handlowych ani ofert składanych w formie elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. W szczególności przepisy dotyczące złożenia oferty w postaci elektronicznej nie mają zastosowania.
2.7. Korzystając z aplikacji
klient zobowiązany jest w szczególności do:
2.7.1. powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić
funkcjonowanie aplikacji;
2.7.2. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawa innych klientów.

 

3. KONTO I INNE USŁUGI

3.1. Każda z umów o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać wypowiedziana przez Klienta w każdej chwili bez podania przyczyny, w sposób wskazany w niniejszym ustępie lub w dalszych postanowieniach regulaminu. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, polegające na korzystaniu z funkcjonalności formularzy, zawierane są na czas oznaczony i ulegają rozwiązaniu z chwilą wysłania treści formularza albo zaprzestania ich używania.
3.2. W celu założenia konta i zawarcia umowy, klient dopełnia procedury rejestracji konta. Rejestracja inicjowana jest za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego w aplikacji. Następnie klient postępuje zgodnie z komunikatami aplikacji.
3.3. Z chwilą potwierdzenia przez usługodawcę dokonania rejestracji konta, pomiędzy klientem a usługodawcą zostaje zawarta umowa o prowadzenie konta na czas nieokreślony.
3.4. Klient nie może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z umowy o prowadzenie konta bez zgody usługodawcy.
3.5. Konto zawiera dane klienta podane przez niego podczas rejestracji. Klient
zobowiązany jest do zachowania aktualności i prawdziwości tych danych. W przypadku późniejszej ich zmiany, klient powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza edycji konta.
3.6. Usunięcie konta jest tożsame z wypowiedzeniem umowy o prowadzenie konta. Klient może wypowiedzieć umowę usuwając konto.
3.7. Konto może zostać usunięte przez klienta w każdym czasie.
3.8. Wypowiedzenie u
mowy następuje ze skutkiem natychmiastowym.
3.9. W następstwie wypowiedzenia umowy o prowadzenia konta i/lub wypowiedzenia umowy, lub też innego jej zakończenia, wszelkie informacje umieszczone w aplikacji przez klienta – zostaną usunięte, a użytkownicy utracą do nich bezpowrotnie dostęp.

 

4. REZERWACJE ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI
4.1. Warunkiem
zakupu usług za pośrednictwem aplikacji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu, oraz dokonanie płatności, zgodnie z cennikiem.
4.2. Proces pr
awidłowego przebiegu dokonania zakupu usług za pośrednictwem aplikacji odbywa się w następujący sposób i w kolejności wskazanej poniżej:
4.2.1. Klient dokonuje wyboru dogodneg
o dla siebie rodzaju usługi.
4.2.2. Klient dokonuje
zakupu usług poprzez podanie następujących danych: imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu email.
4.2.3. Po podaniu wskazanych danych, Klient zostanie przekierowany na s
tronę płatności Przelewy24
4.2.4. Przed ostatecznym dokon
aniem zapłaty za usługę klient ma obowiązek zapoznania się i zaakceptowania regulaminu Fit Fun Club.
4.2.5. Po zapo
znaniu się i po zaakceptowaniu regulaminu Fit Fun Club następuje przejście do dokonania płatności.

 

5. CENY I PŁATNOŚĆ

5.1. Ceny podane na stronie www. fitfunclub.pl oraz w aplikacji są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych polskich.
5.2. Sposób płatności za usługę ograniczony jest do płatności elektronicznej wykonywanej z góry za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24, obsługiwanego przez firmę PayPo S.A. z siedzibą w Warszawie.

 

6. REKLAMACJE

6.1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na funkcjonowanie aplikacji oraz realizację usług. Dla usprawnienia procesu, zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię, nazwisko, numer telefoniczny) ze wskazaniem uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do aplikacji. Reklamację należy wysyłać na adres e-mail: biuro@fitfunclub.pl lub sekretariat@cwb.pl. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, usługodawca zwróci się do zgłaszającego reklamację z prośbą o doprecyzowanie.
6.2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania. Klient otrzyma odpowiedź (decyzję o uznaniu lub nieuznaniu reklamacji) na adres, z którego została wysłana reklamacja albo na adres, który podał on w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

7.1. Prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, o którym mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie przysługuje Klientom, ponieważ zgodnie z art. 38 pkt. 1 i 12) ww. ustawy dotyczy ona świadczenia usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi w oznaczonym dniu lub okresie świadczenia usługi.

 

8. ZMIANA REGULAMINU

8.1. Usługodawca może zmienić niniejszy regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności usługodawców lub formy działalności usługodawcy) lub technicznych (modernizacja infrastruktury aplikacji). Przyczyna zmiany Regulaminu każdorazowo jest wskazywana w sposób wskazany poniżej.
8.2. Zarejestrowani Klienci z
ostaną poinformowani o zmianie regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie regulaminu w nowym brzmieniu. Nie zarejestrowani klienci zostaną o tym powiadomieniu w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej aplikacji przez 7 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. W tym czasie, klient ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji regulaminu.
8
.3. Zakup dostępu do usług/ przestrzeni klubu złożone przed wejściem w życie zmian regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią regulaminu.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne, dostępne w aplikacji stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w aplikacji w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody usługodawcy.
9.2
. Klient może skorzystać z sądowych i pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
9.3. Polityka Pry
watności, znajdująca się na www.ftfunclub.pl oraz aplikacji stanowi uzupełnienie niniejszego Regulaminu.
9.4
. Data wejścia w życie regulaminu: 01.06.2024

 

10. INFORMACJE DODATKOWE

Podstawowymi warunkami zakupu w formie elektronicznej jest:
a) zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej www.fitfunclub.pl. elektroniczną wersją niniejszego regulaminu oraz zaakceptowanie jego postanowień, a ponadto
b) podanie w trakcie rejestracji w strefie klienta prawdziwych danych osobowych
c) dokon
ując płatności należy zapoznać się z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w klubie oraz je zaakceptować.
Dowodem skutecznego zakupu za 
pośrednictwem sieci Internet, jest otrzymanie potwierdzenia mailem.
Po zarejestrowaniu
się w aplikacji klubowicz bądź osoba nieposiadająca statusu klubowicza uzyskuje indywidualne konto internetowe, za pośrednictwem którego może zarządzać usługami oferowanymi przez klub, nabywać je, dokonywać zapisów na zajęcia grupowe z instruktorem itp. Indywidualne konto Internetowe dostępne jest tylko po zalogowaniu się do indywidualnego profilu danej osoby.
Osoba niepełnoletnia, która nie ukończyła 18 lat, nie może rejestrować się i dokonać zakupu karnetu w formie elektronicznej. Zakupy online będą możliwe po osobistej rejestracji w recepcji klubu i przedstawienia zgody opiekuna prawnego na trening i zakupu karnetów.
Osoby nabywające karnet na siłownię lub wejście jednorazowe w Fit Fun Club oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
Każdy Klubowicz kupując karnet oświadcza, że zapoznał się z regulaminem klubu i zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz innych regulaminów zamieszczonych na stronie internetowej www.fitfunclub.pl oraz w aplikacji.