REGULAMIN FIT FUN CLUB

(obowiązujący od dnia 01.06.2024 r.)
aktualizacja z dnia 08.07.2024 r.

Regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z usług Fit Fun Club w Słupcy. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2024 r. i zastępuje dotychczasowe brzmienie Regulaminu Fit Fun Club.

 

§ 1. Definicje

Przez pojęcia (pisane z małej lub wielkiej litery) użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

1) Członek Klubu – osoba, która korzysta z usług Fit Fun Club oraz wykupiła Karnet;
2) Nowy Klient – osoba nie będąca Członkiem Klubu lub osoba, która korzysta z usług Klubu po raz pierwszy;
3) Klient – Członek Klubu, Nowy Klient, osoba korzystająca z wejścia jednorazowego uprawniającego do korzystania z usług Klubu, osoba korzystająca z programów partnerskich akceptowanych przez Właściciela. Klientem może być tylko osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia, która ukończyła 15 lat posiadająca pisemną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na korzystanie z usług Klubu oraz jego oświadczenie o wzięciu pełnej odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią.
4) Klub – Fit Fun Club
5) Placówka Klubu–miejsce, w którym świadczone są usługi Klubu.
6) Strona internetowa – strona internetowa o adresie: www.fitfunclub.pl
7) Panel Klienta–system teleinformatyczny służący do obsługi Klientów dostępny poprzez użycie sprzętu typu: komputer, tablet lub telefon za pośrednictwem strony internetowej lub poprzez Aplikację mobilną.
8) Wejście jednorazowe -uprawnienie do skorzystania z usług fitness i innych zajęć zorganizowanych znajdujących się w ofercie Klubu oraz dostępu do siłowni w terminie wybranym podczas zakupu tego Wejścia (termin ważności Wejścia jednorazowego), przy czym po wyjściu z Klubu ponowne wejście nie jest możliwe na podstawie tego samego Wejścia jednorazowego.
9) Okres rozliczeniowy – okres, za który dokonywane są rozliczenia zobowiązań wobec Właściciela z tytułu świadczonych usług;
10) Opiekun Prawny – osoba sprawująca władzę rodzicielską lub z innego tytułu sprawująca opiekę nad Klientem, który nie ukończył 18 roku życia lub jest częściowo ubezwłasnowolniony pomimo ukończenia.
11) Właściciel – Chemical Worldwide Business S.A. z siedzibą w Słupcy, ul. Wspólna 6, 62-400 Słupca, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznań Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000336592 ,NIP: 6671647884, kapitał zakładowy: 100 000 złotych.
12) Aplikacja mobilna – dedykowane Fit Fun Club oprogramowanie, działające na przenośnych urządzeniach elektronicznych typu smartfon lub tablet (spełniających minimalne wymagania co do wersji systemu operacyjnego), umożliwiające przetwarzanie i przechowywanie danych oraz umożliwiające Klientom m.in. dokonywanie zapisów na zajęcia oraz wejście do Klubu poprzez wygenerowanie Kodu QR, przy czym rozbudowa Aplikacji mobilnej o dodatkowe funkcjonalności nie będzie stanowić zmiany Regulaminu.
13) Kod QR – umożliwiający wejście do Klubu unikatowy, jednorazowy, kwadratowy kod graficzny generowany na indywidualnym koncie uprawnionego Klienta za pośrednictwem Aplikacji mobilnej.

 

§ 2. Członkostwo

1. Klienci mogą korzystać z usług oferowanych przez Klub wynikających z zakupionegoKarnetu lub Wejścia jednorazowego po dokonaniu rejestracji a także na podstawie warunków akcji promocyjnych lub konkursowych, bądź kodów rabatowych (w takim przypadku konieczność rejestracji, określają warunki tych akcji).
2. Klient, który nie ukończył 18 roku życia lub jest częściowo ubezwłasnowolniony pomimo ukończenia 18 roku życia, po rozpoczęciu procesu rejestracji za pośrednictwem Panelu Klienta zobowiązany jest do przedłożenia wypełnionego i podpisanego osobiście przez Opiekuna prawnego oświadczenia o wyrażeniu przez niego zgody na korzystanie z wszelkich usług oferowanych przez Klub, w tym na zakup Karnetów lub Wejść jednorazowych przez Klienta, który nie ukończył 18 roku życia lub jest częściowo ubezwłasnowolniony oraz o ponoszeniu przez niego odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone przez tego Klienta. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym jest dostępne do pobrania na Stronie internetowej lub w Klubie. W przypadku niedopełnienia powyższych wymagań nie będzie możliwe korzystanie z usług Fit Fun Club przez Klienta, który nie ukończył18 roku życia lub jest częściowo ubezwłasnowolniony.
3. Podstawą członkostwa w Klubie jest zakupiony przez Klienta Karnet. Z chwilą zakupu Karnetu Klient nabywa członkostwo w Fit Fun Club i może korzystać z oferowanych usług rekreacyjnych, sportowych w zakresie, jaki wynika z zakupionego przez Klienta Karnetu.
4. Uprawnienia wynikające z Umowy zakupu Karnetu lub Wejścia jednorazowego zapisywane są na Koncie Klienta w zakresie, jaki wynika z zakupionego przez Klienta lub Nowego Klienta Karnetu lub Wejścia jednorazowego.
5. Okres obowiązywania Karnetu rozpoczyna się w dniu zakupu Karnetu przy wykorzystaniu strony internetowej lub aplikacji mobilnej i kończy się po upływie 30 dni od zakupu. Zakup wejścia jednorazowego upoważnia do skorzystania z wygenerowanego kodu tylko raz.
6. Zarówno Nowy Klient jak i Członek Klubu mają obowiązek uiszczenia opłaty z góry za wybrany przez siebie Karnet.
7. Osoba nie będąca Członkiem Klubu, chcąca skorzystać z usług Klubu na podstawie Wejścia jednorazowego ma obowiązek uiścić należną opłatę z góry za pośrednictwem Panelu Klienta, po uprzednim założeniu Konta Klienta.
8. Opłaty określone w Regulaminie uiszcza się we wskazanych formach płatności przyjętych przez Właściciela.
9. Klub akceptuje programy partnerskie wyłącznie w razie podjęcia współpracy Fit Fun Club z podmiotami oferującymi te programy i na zasadach wynikających z umów zawartych pomiędzy Właścicielem Fit Fun Club a tymi podmiotami. Osoby korzystające ze wskazanych w zdaniu pierwszym programów zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Klub może na warunkach określonych w umowie partnerskiej zbierać dane osobowe osób korzystających ze wskazanych w zdaniu pierwszym programów w celu prawidłowej realizacji usług świadczonych przez Fit Fun Club.
10. Nie ma możliwości zawieszenia zakupionych Karnetów oraz ich wykorzystania w innym czasie.

 

§ 3. Zasady korzystania z usług Klubu, kary za wprowadzenie osób nieuprawnionych

1. Z usług Klubu korzysta się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w zakresie wynikającym z zakupionego Karnetu lub uiszczonej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem usług, a także na podstawie i w zakresie warunków akcji promocyjnych lub konkursowych organizowanych przez Właściciela, bądź kodów rabatowych, po wypełnieniu formularzy rejestracyjnych z wykorzystaniem Strony internetowej bądź za pomocą wygenerowanego za pośrednictwem Aplikacji mobilnej kodu QR. Wejście do Klubu jest możliwe:
-poprzez wygenerowanie za pośrednictwem Aplikacji mobilnej kodu QR, przyłożenie przez Klienta kodu QR do skanera, znajdującego się przy drzwiach oraz przejście przez drzwi; albo
– w wyjątkowych przypadkach, tj. w przypadku problemów technicznych z wejściem za pomocą kodu QR, Klient może wejść do Klubu wyłącznie w godzinach obecności personelu Klubu po pozytywnym przejściu przeprowadzanej przez personel Klubu weryfikacji tożsamości Klienta.

2. Niedopuszczalnym jest przechodzenie przez drzwi przez więcej niż jedną osobę jednocześnie jak również wpuszczenie innych osób z wykorzystaniem własnego kodu QR a także udostępnienie kodu QR osobom trzecim. W przypadku wprowadzenia osoby nieuprawnionej (nieposiadającej wykupionego ważnego karnetu lub jednorazowego wejścia) lub udostępnienie kodu QR osobie trzeciej zostaną zastosowane KARY polegające na:
– zablokowaniu karnetu, który posiada osoba wprowadzająca nieuprawnioną/e osobę/y lub udostępniająca swój kod QR innej/ym osobie/om,
– zastosowaniu kary pieniężnej w wysokości 100 zł za jedną wpuszczoną nielegalnie osobę lub 100 zł za udostępnienie kodu QR jednej nieuprawnionej osobie.
Ponowne wprowadzenie osoby nieuprawnionej spowoduje nałożenie blokady na klienta i uniemożliwienie mu wykupienia karnetu a co za tym idzie korzystania z klubu.
W celu prawidłowego świadczenia usług Klub może przetwarzać dane takie jak: w przypadku Klientów korzystających z Wejść jednorazowych, warunków promocyjnych lub konkursowych, a także Klientów korzystających z kart/programów partnerskich: imię i nazwisko Klienta, adres e-mail oraz numer telefonu a w przypadku pozostałych Klientów również adres zamieszkania i numer PESEL jeśli Klient go posiada.
3. Zakupu usług oferowanych przez Klub dokonuje się przez Panel Klienta dostępny za pośrednictwem strony internetowej lub po przekierowaniu z Aplikacji mobilnej.
4. Klienci niebędący Członkami Klubu mogą korzystać z usług świadczonych w Klubie na podstawie Wejść jednorazowych, warunków akcji promocyjnych lub konkursowych, bądź kodów rabatowych i na zasadach w nich określonych.
5. Klienci korzystający z programów partnerskich akceptowanych przez Właściciela mogą korzystać z usług Klubu na warunkach i w zakresie określonym w umowach partnerskich oraz niniejszym Regulaminie. W przypadku Klientów korzystających z programów partnerskich co do zasady wejście do Klubu jest możliwe wyłącznie w godzinach, w których obecny jest Personel Klubu, po weryfikacji tożsamości przez Personel Klubu, z zastrzeżeniem odmienności mogących wynikać z umów partnerskich.
6. Osoby korzystające z w/w programów partnerskich zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
7. Informacje o godzinach otwarcia Klubu oraz obecności w nich personelu Klubu podawane są na Stronie internetowej oraz w Klubie. Klub może zostać zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, usunięcia awarii, a także na podstawie decyzji stosownych władz, z powodu siły wyższej oraz w innych uzasadnionych przypadkach. O konieczności zamknięcia lub ograniczenia czasu świadczenia usług przez Klub Klient zostanie powiadomiony z odpowiednim wyprzedzeniem. W sytuacjach nagłych o konieczności zamknięcia Klubu Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie.
8. Personel Klubu może dokonać weryfikacji wieku lub tożsamości Klienta z okazanym przez Klienta dokumentem tożsamości w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości odnośnie wieku lub tożsamości Klienta oraz przedstawienia dowodu złożenia stosownego oświadczenia o którym mowa w § 2 pkt. 2. W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji okaże się, że osoba przebywająca w Placówce Klubu, której dotyczy weryfikacja, nie jest Klientem Personel Klubu może nakazać opuszczenie placówki Klubu. Klub może również wypowiedzieć Karnet w trybie natychmiastowym.
9. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu Klient powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym regulaminie, jak również wynikających ze stosownych instrukcji bądź informacji znajdujących się w Klubie lub podawanych ustnie przez personel Klubu. Klient powinien wykonywać ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach w sposób zgodny z przeznaczeniem sprzętu, z instrukcjami zawartymi na sprzęcie, dostosowując rodzaj i intensywność ćwiczeń do swoich możliwości i stanu zdrowia. Przy korzystaniu ze sprzętu do ćwiczeń Klient powinien stosować się do wskazówek i instrukcji personelu Klubu. Klient może w każdej chwili zwrócić się do personelu Klubu, o ile personel Klubu jest dostępny, o udzielenie informacji na temat sposobu korzystania z poszczególnych urządzeń. Klient, którego stan zdrowia nie pozwala na wykonywanie ćwiczeń lub udział w zajęciach powinien powstrzymać się od wykonywania ćwiczeń oraz udziału w tych zajęciach. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z niestosowania się do postanowień Regulaminu, niewłaściwego korzystania z urządzeń, niestosowania się do wskazówek i instrukcji personelu Klubu oraz wykonywania ćwiczeń przez Klienta, którego stan zdrowia nie pozwala na wykonywanie ćwiczeń.
10. Klient zobowiązany jest korzystać ze sprzętu i urządzeń znajdujących się w Klubie wyłącznie w strefach przeznaczonych do korzystania z danego rodzaju sprzętu i urządzeń. Zabrania się przenoszenia sprzętu lub urządzeń jak też ich elementów w inne strefy niż określone przez Klub lub personel Klubu jak również rzucania sprzętem innym niż obciążenia bumperowe oraz piłki.
11. Klient, po zakończeniu ćwiczeń jest zobowiązany do odłożenia sprzętu i akcesoriów (np. hantle, sztangi, itd.) na odpowiednie miejsce, z zachowaniem należytej ostrożności.
12. Urządzenia, sprzęt i akcesoria należy oczyścić/zdezynfekować po ich użyciu za pomocą płynu i ręczników papierowych dostępnych w Klubie.
13. Wszelkie usterki i uszkodzenia sprzętu powinny być niezwłocznie zgłoszone Personelowi Klubu. Zakazane jest korzystanie ze sprzętu, który uległ usterce lub uszkodzeniu.
14. Pracownicy Klubu nie posiadają wykształcenia medycznego. W celu uzyskania informacji o możliwości korzystania z usług Klubu w tym wykonywania poszczególnych ćwiczeń bądź udział w poszczególnych zajęciach oraz o braku przeciwskazań co do uczęszczania do Klubu, osoba zainteresowana usługami Klubu, Nowy Klient oraz Klient powinien skonsultować się z lekarzem oraz wykonać odpowiednie badania lekarskie.
15. W razie pogorszenia samopoczucia lub doznania urazu w trakcie ćwiczeń Klient powinien zaprzestać wykonywania ćwiczeń i niezwłocznie zgłosić ten fakt instruktorowi, trenerowi lub pozostałemu personelowi Klubu. W przypadku Klientów, którzy nie ukończyli 18 roku życia lub są ubezwłasnowolnieniu częściowo, Klub może o zaistniałej sytuacji poinformować jego Opiekuna Prawnego.
16. Zajęcia zorganizowane odbywają się według ustalanego harmonogramu udostępnianego w Klubie lub na Stronie internetowej. Do udziału w zajęciach zorganizowanych wymagane jest każdorazowe zapisanie się na dane zajęcia. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na zajęciach zorganizowanych Klub zastrzega, że o możliwości uczestnictwa na danych zajęciach decydowała będzie kolejność zapisów.
17. Klient zgłasza zamiar uczestnictwa w zajęciach zorganizowanych poprzez zapisanie się na nie za pośrednictwem Panelu Klienta lub Aplikacji mobilnej najwcześniej na 7 dni przed terminem danych zajęć. Zajęcia zorganizowane mogą odbywać się również w formie zajęć outdoorowych i wówczas odpowiednio stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu.
18. Klient ma obowiązek poinformować Klub o rezygnacji z udziału w zajęciach zorganizowanych z co najmniej dwugodzinnym wyprzedzeniem (tj. na co najmniej 120 minut przed rozpoczęciem zajęć). Jeżeli Klient nie zgłosi swojej nieobecności na zajęciach z odpowiednim wyprzedzeniem dwukrotnie w okresie 30dni, Klub ma prawo do nałożenia blokady na możliwość korzystania zajęć zorganizowanych przez okres 14 dni.
19. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć zorganizowanych, jeżeli liczba Klientów zapisanych nie będzie przekraczać minimalnej liczby osób określonej dla danych zajęć zorganizowanych, a także w przypadku prowadzenia prac technicznych/konserwacyjnych uniemożliwiających lub utrudniających prowadzenie tych zajęć lub z powodu innych ważnych przyczyn.
20. Na zajęcia zorganizowane Klient jest zobowiązany przychodzić do Klubu z wyprzedzeniem w celu odpowiedniego przygotowania się do zajęć.
21. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć zorganizowanych, usunięcia zajęć zorganizowanych oraz do zmiany osoby prowadzącej zajęcia, o czym informacja zostaje umieszczona niezwłocznie na Stronie internetowej oraz w Klubie. Zmiany te nie stanowią zmiany Regulaminu ani zakresu świadczonych przez Fit Fun Club.
22. Wykonywanie ćwiczeń jest możliwe tylko w odpowiednim stroju sportowym w tym w zamiennym obuwiu sportowym typu zamkniętego. Klient powinien posiadać swój ręcznik.
23. W pomieszczeniach placówek Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu lub e-papierosów, posiadania lub spożywania alkoholu, posiadania lub zażywania środków dopingujących, środków odurzających, narkotyków lub podobnych substancji, przychodzenia w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków, przynoszenia niebezpiecznych narzędzi lub przedmiotów.
24. Ze względu na dbałość o bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z usług Klubu oraz świadczących w Klubie swoje usługi osoby naruszające zasady porządku lub postanowienia niniejszego regulaminu, określające zasady korzystania z usług Klubu, w tym osoby, które znajdują się na terenie placówki Klubu w ubiorze lub obuwiu nieodpowiednim (w tym w obuwiu niezmienionym lub z brudnymi podeszwami), osoby w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków, osoby zachowujące się agresywnie, osoby posiadające lub posługujące się narzędziami niebezpiecznymi lub wnoszące na teren Klubu rzeczy wielkogabarytowe lub pojazdy (w szczególności rowery, hulajnogi) będą proszone o opuszczenie Klubu. Właściciel może zakazać osobom, o których mowa w niniejszym ustępie wstępu do Klubu i korzystania z usług Klubu.
25. Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku na terenie placówek Klubu bez uprzedniej zgody Klubu lub Kierownika/managera Placówki Klubu.
26. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren placówek Klubu.
27. Klienci zobowiązani są zachować spokój i porządek w placówkach Klubu oraz umożliwić innym Klientom swobodne korzystanie z usług Klubu.
28. Na terenie Klubu obowiązuje zakaz reklamy, sprzedaży towarów i usług podmiotów zewnętrznych bez uprzedniej zgody Właściciela.
29. Klient zobowiązany jest do pozostawienia swoich rzeczy w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu szatni, w szafce, zamykanej na kłódkę. Wstęp na salę ćwiczeń (m.in. siłownię, strefę cardio, salę zajęć zorganizowanych, saunę) z plecakami, torbami, torebkami, workoplecakami lub innym bagażem chociażby podręcznym jest zabroniony.
30. Niedozwolone jest przechowywanie w szatni kosztowności, papierów wartościowych, dokumentów, cennych przedmiotów lub przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną. Właściciel nie przyjmuje na przechowanie rzeczy, o których mowa w zdaniu poprzednim.
31. Szatnia Klubu jest wyposażona w szafki zamykane na kłódki. Klient przynosi własną kłódkę.
32. Klient powinien pozostawić swoje rzeczy w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu szatni, w szafce, zamykanej na kłódkę należącą do Klienta.
33. Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w zakresie zamykania szafki po umieszczeniu tam swoich rzeczy. W przypadku nieprawidłowego działania szafki Klient powinien niezwłocznie poinformować o tym personel Klubu, w przeciwnym razie Klub nie będzie odpowiadał za pozostawione w szafce rzeczy.
34. Klient zobowiązany jest po zakończeniu korzystania z usług Klubu w danym dniu opróżnić szafkę ze swoich rzeczy i zabrać swoją kłódkę. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Klienta w szatni lub na terenie Klubu poza zamkniętą na kłódkę Klienta szafką oraz za zniszczoną kłódkę.
35. Klient zobowiązany jest po zakończeniu korzystania z usług Klubu w danym dniu zabrać swoją kłódkę i opróżnić szafkę ze swoich rzeczy. W przypadku braku możliwości odnalezienia na terenie Klubu Klienta, który pozostawił swoje rzeczy w szafce kłódka zostanie przecięta w porze nocnej, a Klientowi nie będzie przysługiwało roszczenie o zwrot kosztów kłódki. W przypadku o którym mowa w zdaniu poprzednim zawartość szafki przez 7 dni będzie znajdowała się w Placówce Klubu.
36. Wyjście z Klubu odbywa się z wykorzystaniem urządzeń służących do opuszczania Klubu.
37. W razie braku Personelu Klubu w przypadku awarii urządzeń służących do opuszczenia Klubu Klient może skorzystać z numeru alarmowego znajdującego się przy wyjściu z klubu.
38. Osoby świadczące usługi z zakresu treningu personalnego nie mogą ich wykonywać w Klubie, o ile nie posiadają odrębnej umowy zawartej z Właścicielem. Przeprowadzanie treningu personalnego bez zawarcia umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim jest niedopuszczalne i stanowi rażące naruszenie Regulaminu. Osoba prowadząca trening personalny bez zawarcia umowy z Właścicielem będzie poproszona o opuszczenie Klubu. Ponadto Właściciel jest uprawniony do obciążenia osoby prowadzącej trening personalny bez zawarcia stosownej umowy – karą w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek naruszenia.
39. Zdjęcia lub nagrania wykonane na terenie Klubu w godzinach jego otwarcia lub podczas imprez zewnętrznych organizowanych przez Klub przedstawiające wizerunek Klienta mogą zostać wykorzystane przez Klub wyłącznie w oparciu oraz w zakresie zgody udzielonej uprzednio przez Klienta.
40. Wykorzystywanie przez osoby trzecie materiałów reklamowych oraz zdjęć obiektu jest zabronione. Bez zgody Właściciela Klubu nie można prowadzić jakiejkolwiek działalności marketingowo–reklamowej w Klubie.
41. Klient zobowiązany jest na zasadach ogólnych do naprawienia szkody wyrządzonej w mieniu Klubu lub mieniu innego Klienta oraz za szkody na osobie wyrządzone swoim zawinionym działaniem lub zaniechaniem.

 

§ 4. REKLAMACJE

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na funkcjonowanie aplikacji oraz realizację usług. Dla usprawnienia procesu, zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię, nazwisko, numer telefoniczny) ze wskazaniem uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do aplikacji. Reklamację należy wysyłać na adres e-mail: biuro@fitfunclub.pl lub sekretariat@cwb.pl. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, usługodawca zwróci się do zgłaszającego reklamację z prośbą o doprecyzowanie.
2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania. Klient otrzyma odpowiedź (decyzję o uznaniu lub nieuznaniu reklamacji) na adres, z którego została wysłana reklamacja albo na adres, który podał on w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie z ważnych powodów, do których należą:
a) wprowadzenie nowych przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub wprowadzenie zmian w tych przepisach, wpływające na zasady oferowania i realizacji usług, do których mają zastosowanie postanowienia Regulaminu;
b) wydanie orzeczeń sądowych, decyzji organów administracji, decyzji, wytycznych, nakazów, zaleceń, interpretacji bądź rekomendacji uprawnionych organów, w tym Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów, jak również ich zmiany;
c) poszerzenie oferty Właściciela Klubu, wprowadzenie nowego rodzaju usługi, zmiany w zakresie funkcjonowania Klubów lub oferowanych przez Klub usług, w tym wycofanie z oferty usług, do których mają zastosowanie postanowienia Regulaminu;
d) zmiany systemów informatycznych, rozwiązań technicznych lub technologicznych wykorzystywanych przez Klub, do których mają zastosowanie postanowienia Regulaminu;
e) zmiany danych Właściciela
f) zmiany dotychczasowych zasad lub warunków świadczenia usług wprowadzone w celu poprawy jakości lub bezpieczeństwa świadczonych usług;
g) zmiany o charakterze redakcyjnym i porządkowym.
2. Klub ma prawo do zmiany: cennika usług, zakresu świadczonych usług, np. poprzez wycofanie z oferty danego rodzaju zajęć, osoby trenera prowadzącego zajęcia oraz godzin prowadzenia poszczególnych zajęć. Zmiany te nie stanowią zmiany Regulaminu.
3. Wszelkie uwagi oraz reklamacje co do pracy Klubu oraz jego obsługi, reklamacje co do jakości świadczonych usług oraz inne skargi lub wnioski i reklamacje mogą być zgłaszane przez Klientów drogą elektroniczną na adres mailowy sekretariat@cwb.pl lub w formie pisemnej poprzez pozostawienie pisma u Managera Klubu w placówce Klubu bądź poprzez przesłanie listem na adres: ul. Wspólna 6, 62-400 Słupca, skarga lub wniosek powinny zawierać imię i nazwisko Klienta, opis sprawy oraz adres korespondencyjny lub adres mailowy, na jaki Klub powinien odpowiedzieć, pod rygorem braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, skargę lub wniosek. Odpowiedź na reklamacje, skargi i wnioski zostanie udzielona w formie pisemnej na wskazany w reklamacji, skardze lub wniosku adres do korespondencji lub drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy. O odmowie uwzględnienia reklamacji, skargi lub wniosku i jej powodach Klub poinformuje Klienta wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub na adres do doręczeń wskazany w toku składania reklamacji, skargi lub wniosku.
4. Klient może szybko i efektywnie kontaktować się z Właścicielem za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@futfunclub.pl, telefonicznie pod numerem: 695 474 376