KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY NA TERENIE FIT FUN CLUB

W związku z art. 14 ust.5 pkt. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),w związku ze stosowanym przez Spółkę monitoringiem informujemy, że:

 

1. Administratorem Danych Osobowych zawartych w systemie monitoringu wizyjnego jest: Spółka Chemical Worldwide Business S.A. ul. Wspólna 6, 62-400 Słupca NIP 6671647884

2. Z administratorem danych osobowych można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany powyżej lub email: sekretariat@cwb.pl

3. Monitoringiem wizyjnym objęto: wejście do klubu fitness, plac od strony wejścia do klubu fitness, sale ćwiczeń (piwnica, parter, piętro), korytarz w piwnicy. Monitoring prowadzony jest z poszanowaniem godności i dóbr osobistych osób przebywających w klubie.

4. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłyby narazić Administratora na szkodę.

5. Zapisy z monitoringu przechowywane będą maksymalnie do 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.

6. Dane osobowe w postaci wizerunku będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa;

7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do treści danych na zasadach określonych w art. 15 RODO oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

 

 

Zarząd Spółki Chemical Worldwide Business S.A.

Słupca, dnia 22.04.2024 r.