KARY

Niedopuszczalnym jest przechodzenie przez drzwi przez więcej niż jedną osobę jednocześnie jak również wpuszczenie innych osób z wykorzystaniem własnego kodu QR a także udostępnienie kodu QR osobom trzecim.

 

W przypadku wprowadzenia osoby nieuprawnionej (nieposiadającej wykupionego ważnego karnetu lub jednorazowego wejścia) lub udostępnienie kodu QR osobie trzeciej  zostaną zastosowane KARY polegające na:

– zablokowaniu karnetu, który posiada osoba wprowadzająca nieuprawnioną/e osobę/y lub udostępniająca swój kod QR innej/ym osobie/om,

– zastosowaniu kary pieniężnej w wysokości 100 zł za jedną wpuszczoną nielegalnie osobę lub 100 zł za udostępnienie kodu QR jednej nieuprawnionej osobie,

 

 

Ponowne wprowadzenie osoby nieuprawnionej spowoduje nałożenie blokady na klienta i uniemożliwienie mu wykupienia karnetu a co za tym idzie korzystania z klubu.